Verksamhetsnära it-utveckling på Migrationsverket

Spännande innovation och korsfunktionella team utmärker Migrationsverkets it-arbete. Genom att utvecklings teamen arbetar nära verksamheten fångar man upp kraven bra och kan snabbt få ut nya funktioner.

 

VI HAR UNDER FLERA år arbetat med agila metoder och har under det senaste året utökat detta till att omfatta mer korsfunktionella team där bland annat utvecklare, testare, användbarhetsexper- ter och it-arkitekter arbetar tätare ihop med verksamhets- representanter säger Daniel Franzén, lösningsarkitekt på Migrationsverket. Migrations- verkets verksamhet täcker många områden; allt från asylsökande till handläggning av uppehållstillstånd, visum- frågor med mera. Verksamheten har krav på sig att vara effektiv och hålla hög kvalitet. För att lyckas med det arbetar man med kontinuerliga förbättringar och försöker ständigt utveckla och e ektivisera verksamheten med ett stort fokus på digitalisering.

– Det är många projekt på gång och era av dessa ligger i teknikens framkant, vilket är jättespännande, berättar Mikael Ekman, chefsarkitekt på Migrationsverket.

I FRAMKANT BLAND SVENSKA MYNDIGHETER
På Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping arbetar cirka 450 personer med it och digitalisering inom DUA – Digitalisering- och Utvecklingsavdelningen. Korsfunktionella team och agil utvecklingsmetodik används för att ta fram de bästa lösningarna. Verksam- heten har som ambition att ligga i framkant bland svenska myndigheter när det gäller digitalisering och teknik.

– Målet med vårt nya arbetssätt är att få ut värde till verksamheten snabbare. Arkitekternas medverkan i teamen medför att vi får med en strategisk styrning också. Det blir en bra balans mellan kortsiktig och långsiktig ut-veckling. Ett initiativ pågår där man vill minimera tiden från idé till nytta. I några team har leveranstiden på nya funktioner minskat från 30 till 3 dagar. Man började med det nya arbetssättet i liten skala men utökar nu arbetet.

MÄNNISKORS LIV STÅR PÅ SPEL – KVALITETEN ÄR VIKTIG

– Vi arbetar för att etablera ett nytt arbetssätt där man kontinuerligt får återrapportera vad man har lärt sig. Ett syfte är att se om det blivit bättre på det sätt man trott och lära sig av testerna, förklarar Daniel Franzén.Arbetssättet gör att man kan reglera och lättare förbättra vad som behöver anpassas. Daniel Franzén menar att det är en kulturför- ändring internt – man stärker teamen. Tekniken är viktig men meningen med allt de gör är att göra situationen bättre för sökande och användare.

– Att vara en del av människors livsförbättring är givande. Vi har en sådan verksamhet där man vet att det arbete vi gör påverkar folks liv. Det handlar om respekt och att ge så bra stöd som möjligt till de medarbetare som ska ta de viktiga besluten, fortsätter Daniel.

MÅNGA INNOVATIONS- PROJEKT

En delegation från Migrations- verket besökte i augusti sin motsvarighet i Tyskland vilket bland annat resulterat ett sam- arbete runt identitetslösningar.

– Vilka är de sökande? Det nns många intressanta iden – titetslösningar att använda sig av för att bättre kunna svara på den frågan. Automatiska språkanalyser och bildbiometri är exempel på två tekniker som man tillämpat med goda resultat i Tyskland och som nu ska provas även i Sverige. Ett annat område man tittar på är automatisk transkribering av arabiska namn till väster- ländskt format. Genom att skapa en gemensam standard för detta och införa den på både nationell och interna- tionell nivå kan vi ge bättre service till sökande, samtidigt som vi ökar informations- kvaliteten och minskar
risken för missförstånd. På Migrationsverket utforskas
ny teknik i innovationslabbet för att se vad som fungerar för verksamheten.

– Vi har idag tre innovations-team igång som berör olika tekniker inom AI. Dessutom har vi ytterligare experimentella insatser inom översättningsområdet och framtida mobila hjälpmedel för handläggningsstöd, t ex tekniker för Augmented Reality, säger Mikael Ekman.

– Innovationsmodellen bygger på att medarbetare kommer med idéer som sedan tas vidare och testas i innovationslabbet av ett team med olika kompetenser som sätts ihop för just det ändamålet. Tillsammans vet vi då både hur verksamheten och it fungerar och vilka utmaningar våra medarbetare står inför i det dagliga arbetet. Ny teknik ska snabbare komma verksamheten och våra klienter till gagn. Det tjänar alla på, avslutar Mikael Ekman.